Aurora Optima 366 Pens


Aurora

Optima 366

Yellow fountain pen

Aurora Optima 366 yellow fountain pen pen
Price List Euro 660
Tax Free Price Euro 541