Kristiansen PipesKristiansen


Sandblasted


Krsa01
Kristiansen Sandblasted krsa01 pipe
Europe Euro 250
Outside Europe Euro 205

Kristiansen


Smooth


Krsm03
Kristiansen Smooth krsm03 pipe
Europe Euro 300
Outside Europe Euro 246

Kristiansen


Carved


Krru03
Kristiansen Carved krru03 pipe
Europe Euro 350
Outside Europe Euro 287

Kristiansen


Smooth


Krsm01
Kristiansen Smooth krsm01 pipe
Europe Euro 400
Outside Europe Euro 328

Kristiansen


Smooth


Krsm02
Kristiansen Smooth krsm02 pipe
Europe Euro 400
Outside Europe Euro 328